شعری زیبا درباره مزینان

خداوندا مدد بنما ز احسان           که گویم شرح حالی از مزینان

مزینان و کویر  گرم و سوزان            مزینان است یک شمع فروزان

مزینان و شهیدان خدایی          شهید شمع فریاد از جدایی

مزینان و خیابان وسیعش          مزینان است و تاریخ رفیعش

     ولی اکنون مزینان جدید است          صد و پنجاه و چند سال مدید است

اگر گویم ز شکل باستانش          نمانده بهر ما جز داستانش

     شب عید و عزای شاه دین بود           بیامد سیل گویی آن زمین بود

بروی سیل بس دیگ پلو بود              تمام خانه ها دیگر ولو بود!

  یکی نکته شنو از ارگ ینگی               به جا مانده ز ظلم آقا بیگی

    چه آنها که در دیوار دفنند                 بدون شستشو غسل و کفنَنَد

چه شکلی، نقش عشق آباد ثانی              مزن* میزیست اینجا یک زمانی

    مزینان و فریاد ضمیرش                    شهید، شمع خفته در کویرش

مزینان است و بیت العدل نادر                مزینان است و لطف حی قادر

حذیره* در مزینان گشته مدفون              که دارد نسبت خواهر به مامون

کنار راه ابریشم مکانی است                     چپارخانه به شکل ساختمانی است

نگین راه ابریشم چو الماس                 درخشد یک رباط شاه عباس

          عجب زیبا بنای یادگاری                   چه معماری و چه سبکی و چه کاری!

 چه گویم من ز حوض روبرویش                   زوال آمد دگر آب و سبویش

بگویم شرح حال کوزه گر را                  چو یخچال آمد،او هم بسته در را!

ز نهر طاهری هم یک تراز است               به پایش مسجدی جای نماز است

مزینان داشته یک توپخانه                  که از توپش نمانده یک نشانه

یکی یخدان زیبا در کنارش                شهیدانی کنار هر مزارش

ز فرزندان موسی، ابن جفر                 شهید از کینه چرخ ستمگر

    مزینان روز جنگ سربداران                   علی ناجی و هشتصد تن سواران

      چنان مردانه جنگیدند در باشت                که دشمن را شکستی سخت برداشت

ز باغستان اگر خواهی نشانی                 ز الوانش همه حیران بمانی

 یکی نکته ز عاشورای اینجا                   از آن محشر، از آن غوغای اینجا

مزینان آی و بین ماه محرم                   چگونه دارد این مه را مکرم

  عزیزان کربلای دوم اینجاست                        طعام و تعزیه با شور و غوغاست

  عزاداری در اینجا بی نظیر است                 که یاد از قیس و درگیری شیر است

ابوالفضل و حسین و عون و جعفر                  کنارش زینبی و دیگر اصغر

سکینه، قاسم و حر است و اکبر                    غرض فرزند زهرای پیمبر

چه ابن سعد، چه شمر بی مثالی            چو رستم باشد او فرزند زالی

میان مسجد جامع چه با سوز                 نمازی با جماعت هر شب و روز

به دارالعلم کو شیخ شریعت                که می گفت او ز حق و از حقیقت

نوای یا علی در این زمانه                     نمی آید ز گود زورخانه

اگر گفتم که فریاد از جدایی                شهید شع، کی از ما جدایی

شهیدی، قلب تاریخ جهانی                 خدایت گفته جاویدان بمانی

        غرض از گفته ها و نکته هایم               خوش است ای دل همه بگذشته هایم

مزینانی مگو شرح زمان را                 که ناکافی بود اهل جهان را

 

منبع:کتاب مزینان عشق آبادی کوچک

 

مزن: نام گروهی از دانشمندان که در مزینان می زیسته اند.

حذیره: نام خواهر مامون عباسی که در مکانی به همین نام در مزینان مدفون است.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید